Værdigrundlag og retningslinjer

Foreningen

Kibæk Idrætsforening – Kibæk IF – er en flerstrenget forening, der – jævnfør vedtægterne – består af en årsmødevalgt bestyrelse på 5 personer.

Forenings aktiviteter udbydes og drives af udvalg, der er selvsupplerende, og som er ansvarlig for driften af den pågældende idrætsgren, herunder rekruttering af trænere, holdledere og andre hjælpere, som skønnes nødvendige.

Udvalgene er ansvarlige for fastsættelse af kontingent, fremskaffelse af børneattest, hvor der deltager børn under 15 år, egen økonomi med baggrund i – et af bestyrelsen – godkendt budget (årsbudgetter med begrundelse – gælder dog kun de større og udgiftstunge udvalg som fodbold, gymnastik, håndbold og fitness).

Til sparring og hjælp til udvalgenes administrative opgaver kan der tages kontakt til foreningens HR-udvalg.

I foreningen nedsættes der – efter behov – udvalg, der varetager fælles opgaver til gavn og aflastning for helheden. P.t. er der følgende fælles udvalg til håndtering af blandt andet – events, Kibæk Cup, sammen for Kibæk/byfest og HR.

Frivilligpolitik

Samværet i foreningen bygger på anerkendende tilgang. Her anerkender man den frivilliges arbejde stort eller lille og accepterer og støtter, såfremt den frivillige måtte være nødt til at melde fra i en given situation. Mottoet er ” SET, HØRT OG TAGET ALVORLIG” og med respekt for, at der er et liv uden for det frivillige arbejde, som skal respekteres. Som på ethvert idrætshold bakker vi også hinanden op som frivillige og forsøger at tage over, hvor der evt. er forfald. Frivilligpolitikken er nærmere beskrevet i et særskilt bilag.

Mobning, chikane og racisme vil vi ikke acceptere i foreningen. Alle har pligt til at observere og tage aktion på sådanne situationer, så de skyldige kan hjemsendes fra aktiviteten, og i grove tilfælde udelukkes i en periode eller for altid. HR-udvalget kan kontaktes, hvis der er behov for support og foreningens formand underrettes.

Kontingent

Kontingent betales til de forskellige aktiviteter, men er samtidig et bidrag til fællesskabet i din forening. Med kontingent til din aktivitet er du samtidig en del af en flerstrenget forening, der kun kan fungere, fordi vi er sammen om vores fællesskab.

Kontingentet er derfor en del af vores fællesskab – uden fællesskab ingen forening.

Skulle der opstå situationer, hvor en aktivitet – mod forventning – af en eller anden grund ikke må gennemføres/skal lukke ned på grund af påbud, er der ingen refusion af kontingentet.

Samvær med børn

Folketinget har vedtaget en lov, der siger, at alle idrætsforeninger pr. 1. juli 2005 skal indhente en børneattest på trænere/instruktører/holdledere, som har eller skal have vedvarende kontakt med børn under 15 år. Yderligere oplysninger kan ses på DGI´s hjemmeside: www.dgi.dk

For at leve op til loven har foreningen vedtaget følgende:

Alle, som er ansat eller tilknyttet Kibæk Idrætsforening som træner/instruktør/holdleder, skal det enkelte udvalg godkende lederen ved indhentning af børneattest. I foreningen vil som minimum hvert andet år indhente børneattester, og altid ved nye trænere. Har man haft et længere fravær fra klubben på fx. et år, skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.

Ren praktisk indhentes børneattester ved at den enkelte afdeling udpeger en ansvarlig, som får tilknyttet Nem Id til Kibæk Idrætsforening. Den ansvarlige i afdelingen sørger for at oprette forespørgsel, som træner/leder modtager i E-boks til elektronisk godkendelse.

Den enkelte træner/leder er ansvarlig for besvarelse heraf inden 14 dage, hvorefter anmodning slettes automatisk og foreningen får besked på, at der ikke kan udstedes børneattest.

Den ansvarlige i afdelingen får besked fra KIF’s digitale postkasse (pt. varetaget af kassereren) på alle anmodninger, som ikke besvares af træner/lederen. Det er den ansvarliges eget ansvar at følge op på årsagen til, at der ikke er sket en besvarelse. Ved tvivlsspørgsmål rettes der henvendelse til HR-udvalget.

Den ansvarlige i afdelingen modtager ikke kopi af godkendte børneattester.

Samværspolitik

At dyrke idræt i Kibæk Idrætsforening er forbundet med at opleve og vise følelser, her skal der være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

 • Man er bevidst om, at man er rollemodel overfor børnene
 • Man taler ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe
 • Alle former for mobning og racisme er absolut ”no-go”, og kan medføre bortvisning og udelukkelse
 • Kropskontakt ved for eksempel instruktion eller skadesbehandling er legalt
 • Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig selv
 • Man går ikke ind i det modsattes køns omklædningsrum under omklædning
 • Man er ikke alene med enkelte børn i omklædningsrummet
 • Mobiltelefon må ikke misbruges mellem træner/spiller, her menes ikke tage billeder i eksempelvis omklædningsrum og videresendelse. Ej heller blandt udøvere indbyrdes.
 • På ture, der medfører overnatning, er der altid 2 trænere/ledere.

Alle har pligt til at gå til den ansvarlige i afdelingen, hvis de hører rygter om krænkelse eller selv fornemmer, at noget er galt. HR-udvalget kontaktes for support.

Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem. Når dette er sket, vil de relevante involverede – f.eks. holdet – blive informeret.

Alkohol, rusmidler og rygning

Foreningen holdning er, at der ikke accepteres anvendelse af rusmidler hos udøvere i forbindelse med – eller i forlængelse af sportsarrangementer.

 • Indtager et ungdomsmedlem øl/alkohol eller andre rusmidler mens han/hun er i – eller repræsenterer Kibæk Idrætsforening – vil forældrene blive underrettet
 • Ankommer et ungdomsmedlem påvirket, bliver han/hun afvist, og vi kontakter forældrene straks.
 • I gentagelsestilfælde tages medlemskabet op til overvejelse

Foreningens politik er at ingen ryger i forbindelse med deres udøvelse af træning og sportsarrangementer. Foreningen opfordrer til, at unge, samt trænere og ledere, opmuntrer og hjælper hinanden med ikke at påbegynde rygning.

Der ryges ikke indendørs, eller når det er til gene for andre.

Kurser, godtgørelser og gaveregulativ

Som udgangspunkt modtager man ikke honorar som frivillig i foreningen – jævnfør separat beskrivelse af foreningens frivilligpolitik. Der tilbydes foreningsbetalt uddannelse, således at man kan dygtiggøre sig som instruktør eller på andre områder, der er til gavn for det arbejde som den frivillige udøver i foreningen. I den forbindelse dækkes også transportomkostninger.

Der kan i særlige tilfælde ydes skattefrie godtgørelser, når udvalgene vurderer, at omfanget af det tidsforbrug, arbejde og omkostninger, der er forbundet med udførelsen af opgaven som instruktør/træner og lignende tilsiger det.

Disse godtgørelser kan makismelt udgøre følgende (2020):

 • 2.400 – Telefon og internet
 • 1.450 – Administration (kontorartikler, porto o.l.)
 • 2.000 – Tøjvask
 • 5.850 – I alt

Aftalt befordring (kurser) kan honoreres og udfyldt kørselsbilag skal omfatte:

 • Navn, adresse og evt. tlf
 • Formål
 • Dato
 • Antal kørte km

Du finder skema til kørselsgodtgørelse under ‘Kasserens side’.

Alle andre former for godtgørelser og honorering skal aftales med foreningens bestyrelse.

Mindre gaver i anledning af mærkedage til foreningens frivillige kan gives efter udvalgenes godkendelse. Gaverne må dog ikke gives som gavekort, idet disse så er skattepligtige.

Beklædning

Bestyrelse, udvalgsmedlemmer og instruktører/trænere modtager passende beklædning med påtrykt logo og evt. navn, samt funktion i afdelingen f.eks. KIBÆK IF – fitness instruktør, således at foreningens gæster og andre kan se, hvem der repræsenterer foreningen.

Klubbens farver et sort og rød.

Sponsorer/indkøb

Indtil videre håndteres foreningens primære sponsorer af foreningens bestyrelse. Det drejer sig om hovedsponsorer og guldsponsorer, samt i samarbejde med de berørte udvalg arrangementssponsorater.

Der udpeges en kontaktperson i bestyrelsen, som er ansvarlig og koordinator for sponsorater. Kontaktpersonen synliggøres på hjemmesiden, så virksomheder kan se, hvem de skal kontakte, såfremt de ønsker et sponsorat.

Øvrige sponsorater håndteres af de enkelte udvalg, herunder med baggrund i netværk og andet kendskab. Disse sponsorater er primært reklamesponsorater med navn på spilledragt og lignende sportsudstyr. Alle virksomheder med god moral og etik, kan være sponsorer i foreningen.

Klubbens nuværende primære sponsorer er:

Hovedsponsor:  Sport 24 i Herning City

Guldsponsorer:  OK Plus, Møllegaardsvej, Kibæk

Der ønskes yderligere 2 – 4 guldsponsorer

Arrangements-/Stævnesponsorer:  Meny, Kibæk (Kibæk Cup)

Gymnastikopvisning & grundlovsstævnet mangler en sponsor

Sponsorer/sportslige udvalg:  P.t. ingen registrering

Alle sponsorer optræder på foreningens hjemmeside, samt i den røde folder, som hvert år udkommer i august måned.

Herudover indgås der individuelle aftaler omkring profilering.

Kibæk IF støtter op om foreningens sponsorer, og alt indkøb foretages primært hos disse og altid lokalt, hvis der er mulighed herfor.

Årsmøde og sociale tiltag

Årsfesten er foreningens hyggeaften for alle ildsjæle, frivillige og aktive i Kibæk IF. Her er foreningen vært ved en middag og med hvad der hertil hører.

Efter middagen er der årsmøde, hvor den kommende bestyrelse vælges – jævnfør vedtægterne.

Det er foreningens holdning, at ingen indvælges i bestyrelsen mod deres vilje.

Udover årsmødet vil der, efter behov, blive arrangeret foredrag, hjælperfest eller lignende. Disse aktiviteter kan også foregå som en aktivitet i de enkelte udvalg.

PR

Foreningens primære PR-platform er hjemmesiden, som skal være aktiv med nye tiltag og aktiviteter. Endvidere udgør ”Den røde folder” ligeledes foreningens ansigt udadtil. Det er også i disse medier foreningens sponsorer profileres.

Herudover opfordres de enkelte udvalg til at profilere deres aktiviteter i medierne – primært Ugeposten og Herning Folkeblad. Artikler der har ”forenings politisk” indhold, skal afstemmes med bestyrelsen.